Splošni pogoji

 1. Poslovno svetovanje, Denis Bornšek s.p.

Poslovno svetovanje, Denis Bornšek s.p. ( v nadaljevanju ponudnik ) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju: naročnik stranka). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.denisbornsek.com

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Inštitutom. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

Denis Bornšek s.p. izvaja programe na osnovi praktičnih in teoretičnih konceptov, s katerimi želi dvigniti kakovost človeškega bivanja in pomagati človeku spoznati sebe in svoje potenciale.

Delovanje podjetja je organizirano kot spletna stran, preko katere je možen dostop do izobraževalnih vsebin in mentoriranja ter osebnega coachinga. Vsa izobraževanja so organizirana v obliki video in avdio posnetkov ter drugih vsebin in so v celoti objavljena na spletu, vsakemu uporabniku dosegljiva najkasneje 48 ur po nakupu določenega izobraževanja. Osebne storitve se pričnejo z izvajanjem po določenem urniku, ki se uskladi glede na razpoložljive termine izvajalca ter uporabnika.

 1. Storitve in definicije

Storitve v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 • izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov ter posameznih modulov (e- izobraževanj) s področij osebne rasti in razvijanja osebnih potencialov, ki jih pokriva podjetje Denis Bornšek s.p.
 • izvedbo delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve),
 • izvajanje coachingov ter mentorstva
 • izvajanje javnih nastopov, delavnic ter motivacijskih govorov

Ponudniki storitev so:

 • Poslovno svetovanje, Denis Bornšek s.p., Novačanova 2, 3200 Ljubečna (v nadaljevanju ponudnik ),
 • drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno ( v nadaljevanju ponudniki )

 

Naročnik
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ).

Izobraževalni program
Program, do katerega ima naročnik dostop, bodisi preko spletne strani, bodisi na delavnicah ali seminarjih v živo. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

Izobraževalni modul
Je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

 1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.denisbornsek.com in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani www.denisbornsek.com

Ponudnik lahko vse stranke o spremembah obvesti preko svojih kanalov za obveščanje, načeloma velja preko e-pošte.  V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in zaradi tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

 1. Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – Poslovno svetovanje, Denis Bornšek s.p.  ni davčni zavezanec.

Poslovno svetovanje, Denis Bornšek s.p. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup (spletne storitve) oz. na osnovi izdanega predračuna ali ponudbe ter računa s strani podjetja Denis Bornšek s.p.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji…), dobi  stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve.

Ponudnik lahko prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev, v primeru časovne omejitve storitev.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije.

 1. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posamezne storitve. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.
V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.
Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkasneje 48 urah po plačilu, vidnem na transakcijskem računu.

Načini plačila:

 1. plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh denisbornsek.com se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo ali pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila ali. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dni strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu. Do naročenih in plačanih vsebin dostopa preko svojega računa na spletnih straneh www.denisbornsek.com

 1. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu le te, takoj ko je to mogoče.  Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo tudi zaradi nepredvidljivih dogodkov s strani ponudnika ( bolezen predavateljev ipd. ) Ponudnik se zavezuje, da bo stranko v takih primerih obvestil v najkrajšem možnem času preko komunikacijskih kanalov, ki jih ima na voljo.

 

 1. Avtorske pravice

Stranka (naročnik),  v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program ali vsebino v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano javno predvajati in  posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Znamke in fotografije, ki se pojavljajo na spletnih straneh denisbornsek.com so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Poslovno svetovanje Denis Bornšek s.p. Kakršna koli uporaba teh znamk ali fotografij je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic.

 

 1. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

 

 1. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli korist.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev za objavo le teh.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

 

 1. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljala najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Denis Bormšek s.p. zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin, objavljenih na spletni strani www.denisbornsek.com  ali vsebin objavljenih v dostopnih webinarjih, delavnicah, seminarjih ter izobraževalnih e-programih.

 1. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe ( za storitve vezane na časovno določen  program; ne velja za enkratne storitve).

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte denis@bornsek.com. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

 1. Nagrade

Posameznik, ki sodeluje v kateri koli nagradni igri Poslovnega svetovanje, Denis Bornsek s.p. in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne more sodelovati za ponovno nagrado.

Če tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Poslovnega svetovanja Denis Bornsek s.p.  in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, podjetje pa izbere drugega nagrajenca, ki prejeme nagrado.

 1. Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova denis@bornsek.com ali pa po klasični pošti.

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 1. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Kontaktni podatki

Poslovno svetovanje, Denis Bornšek s.p.
Novačeva 2, 3200 Ljubečna

e-pošta: denis@bornsek.com
GSM: 041 495 226

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 10. 09. 2020